Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie nadal regulować swych zobowiązań pieniężnych ( np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użycia oraz aby regulować raty pożyczki ). W praktyce sądowej uznaje się, że brak spłaty dwóch lub trzech kolejnych rat kredytu/ pożyczki przemawia za niewypłacalnością.

Upadłość konsumencka ma spełniać dwie funkcje. Pierwsza z nich to oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części jego długów w stosunku do wierzycieli oraz druga funkcja czyli odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Nowe uregulowania, pozwalają uwolnić się od długów. Prowadzą bowiem do umorzenia zobowiązań które to powstały przed ogłoszeniem upadłości oraz nie zaspokojone tymże postępowaniu lub w wyniku planu spłaty. Tak więc ostatecznym efektem jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Warunkiem jednak jest zawsze aby osoba której sytuacja materialna stała się, wskutek błędnie podejmowanych decyzji dramatyczna, działała uczciwie i zgodnie z przepisami. Co oznacza, że nie zostanie ogłoszona upadłość takiej osoby która doprowadziła do niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, czy też działała na szkodę swych wierzycieli poprzez np. ukrywanie majątku.

Aby nie przeprowadzać indywidualnych, często licznych postępowań sądowo-egzekucyjnych, kumuluje się je w jedno postępowanie upadłościowe. W trakcie tego postępowania dochodzi do likwidacji/sprzedaży majątku konsumenta, w całości lub części. Uzyskane tak środki są następnie przekazywane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli którzy zgłosili swe wierzytelności do sędziego komisarza. Następnym krokiem jest przeprowadzenie likwidacji majątku przez syndyka którego to wyznacza sąd. Wyznaczony syndyk spisze cały majątek konsumenta, zweryfikuje zgłoszone wierzytelności, spienięża majątek i przekazuje uzyskane środki wierzycielom.

Z upadłością wiążą się tez liczne konsekwencje i tak np.: wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek upadłego staje się „masą upadłości”, nie może on nim swobodnie rozporządzać, w skład tej masy wchodzi także wynagrodzenie upadłego ( poza częścią wolną od zajęcia ), syndyk zacznie sprzedawać wszystkie wartościowe przedmioty upadłego, wymagalne stają się w pełnej wysokości wszystkie zobowiązania takie jak pożyczki kredyty, konsument będzie mógł zawierać jedynie proste umowy związane z życiem codziennym, zawieszeniu ulegają wszystkie prowadzone przeciwko upadłemu postępowania sądowe czy egzekucyjne, nie może on się także bezpodstawne zwolnić z pracy gdyż oddalił by tym samy szanse na spłatę zadłużenia.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym wymagającym rzetelnego i kompletnego wniosku zawierającego szereg dokumentów, którymi to konsument musi spełnić szereg przesłanek ocenianych przez sąd. Postępowanie to jest wszczynane tylko na wniosek konsumenta.

Wniosek musi mieć cechy pisma procesowego które winno zawierać ściśle określone elementy obowiązkowe jest także wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie. Błędnie sporządzony wniosek jest najczęstszą przyczyną negatywnego rozpoznania go przez sąd.

Wniosek powinien być także należycie opłacony, obecnie wpis wynosi 30 zł. Tak opłacony wniosek składamy we właściwym sądzie gospodarczym który to rozpoznaje sprawę.

Istotnym elementem który następuje po likwidacji majątku upadłego jest sądowy plan spłaty i umorzenie zobowiązań. W jego treści ustala się jaka część dochodów upadłego zostanie przeznaczona na spłatę pozostałych zobowiązań niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego. Po wykonaniu planu spłaty który może trwać co do zasady 36 miesięcy, następuje oddłużenie konsumenta i sąd umarza pozostałe zobowiązania.

Konsumenta ma także możliwość przedstawienia swoich propozycji układowych, zawierających np. propozycje rozłożenia na raty, zachowania jakiejś części majątku dla siebie czy odroczenie płatności o wskazany okres. propozycje układowe można składać w każdym czasie. Każdy układ wymaga zwołania zgromadzenia wierzycieli którzy musza go zatwierdzić w glosowaniu.

Nowe przepisy są bardzie liberalne od poprzednich, nie stanowią jednak automatyzmu w ogłaszaniu upadłości, a w trakcie całego postępowania pojawić się może szereg problemów.

Aby całe postępowanie przeprowadzić sprawnie szybko i rzetelnie, skontaktuj się z nami, dzwoń 501 219 214.

@2015

logo-footer

Odwiedź nas na Facebooku: