Kancelaria służy pomocą we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, prawie budowlanym, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniu o zamówienie publiczne. Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
    reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu;
    pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
  • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.